گزارش فعالیت های سالیانه

 

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی  سال ۱۴۰۰ (صورتهای مالی تلفیقی) (گزارش تفسیری مدیریت)

گزارش فعالیت هیات مدیره در سال ۱۴۰۰ ( دانلود )

گزارش کنترلهای داخلی زرین معدن آسیا سال ۱۴۰۰ ( دانلود )

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی  سال ۱۳۹۹ (صورتهای مالی تلفیقی) (گزارش تفسیری مدیریت)

گزارش فعالیت هیات مدیره در سال ۱۳۹۹ ( دانلود )

گزارش کنترلهای داخلی زرین معدن آسیا سال ۱۳۹۹ ( دانلود )

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی  سال ۱۳۹۸ (صورتهای مالی تلفیقی) (گزارش تفسیری مدیریت)

گزارش فعالیت هیات مدیره در سال ۱۳۹۸ ( دانلود )

گزارش کنترلهای داخلی زرین معدن آسیا سال ۱۳۹۸ ( دانلود )

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی  سال ۱۳۹۷ (صورتهای مالی تلفیقی) (گزارش تفسیری مدیریت)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی  سال ۱۳۹۶ (صورتهای مالی تلفیقی) (گزارش تفسیری مدیریت)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی  سال ۱۳۹۵ (صورتهای مالی تلفیقی)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی  سال ۱۳۹۴

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی  سال ۱۳۹۳  (قسمت اول ) (قسمت دوم )

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی  سال ۱۳۹۲  (قسمت اول ) (قسمت دوم )

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی  سال ۱۳۹۱

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی  سال ۱۳۹۰

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی  سال  ۱۳۸۹