(ILZSG)

مارس 5, 2017

دورنمای مثبت در مورد بازار جهانی سرب

پیش بینی می شود قیمت سرب روند صعودی داشته باشد.
اکتبر 23, 2016

تحلیل فلزات پایه (سرب و روی)

تحلیل فلزات پایه (سرب و روی)