(ILZSG)

23 اکتبر 2016

تحلیل فلزات پایه (سرب و روی)

تحلیل فلزات پایه (سرب و روی)
5 مارس 2017

دورنمای مثبت در مورد بازار جهانی سرب

پیش بینی می شود قیمت سرب روند صعودی داشته باشد.