محمد خزاعی

ژوئن 1, 2015

ایران از سرمایه گذار خارجی در بخش معدن حمایت می کند

رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بر حمایت کامل دولت از سرمایه گذاران خارجی تاکید کرد.