صندوق بیمه

اکتبر 14, 2015

طرح جدید صندوق بیمه معدن برای جذب منابع مالی

طبق قانون دولت تا 5 درصد حقوق دولتی دریافتی را می تواند به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تخصیص دهد ولیکن با توجه به محدودیت های بودجه ای مبلغ پرداختی به مراتب کمتر بوده است.