رئیس آموزش دانشگاه McGill کانادا

ژوئن 3, 2015

کاغذ بازی باعث افزایش هزینه ها در بخش معدن شده است

بروکراسی موجود در بخش معدن و صنایع معدنی ایران یکی از موانع اصلی جذب سرمایه گذار خارجی است.