دبیر کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

می 21, 2016

اصل شفافیت در حوزه معدن

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری اقتصاد مقاوتی نامیده شده است شفافیت اطلاعات باید محور باشد.