حوادث

دسامبر 23, 2015

حوادث ناشی از کار باید به صفر برسد.

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد: حوادث ناشی از کار در بخش ایمنی ، بهداشت و محیط زیست باید به صفر برسد.