تجارت

آوریل 11, 2016

تجارت سرب و روی ایران در سال ۹۴ چگونه بود؟

مهم ترین کشورهای هدف صادرات سرب و روی ایران کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، هند و چین هستند.