بازار ایران

دسامبر 8, 2015

روی در بازار ایران کاهشی شد.

روند قیمت روی در بازار داخل نشان می دهد بهای این فلز اساسی در طول هفته های اخیر به دنبال سقوط نرخ ها در بازارهای جهانی، کاهشی شده است.