اقتصاد معدنی

دسامبر 26, 2015

ایران به سمت اقتصاد معدنی حرکت می‌کند.

بیش از ۲سال از توجه جدی دولت به بخش معدن می‌گذرد. اکنون این بخش پرظرفیت، بسیار شناخته‌شده‌تر است و فرصت‌های آن را بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی دنبال می‌کنند.