اعضای هیات مدیره

 

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

شهرام کدخدایی


نایب رییس هیات مدیره

علی اکبر ولی پور


رییس هیات مدیره

حسین سلیمی


 

عضو هیات مدیره

ابراهیم جمیلی


عضو هیات مدیره

محمد مصطفی بهروز