نظارت و ارزیابی

کمیته نظارت و ارزیابی در شرکت زرین معدن آسیا با هدایت، حمایت و راهبری مدیر عامل محترم و با هدف گذاری نظارت و ارزیابی،همراهی و همکاری مدیران شرکت و حل مشکلات، ارائه راهکارها و تعامل صحیح و منطقی، کمیته نظارت و ارزیابی شرکت با همکاری صمیمانه و متقابل کلیه مدیران، دستاوردهای مهمی به شرح ذیل داشته است:

جمع آوری آمار و اطلاعات کمی و کیفی شرکت زرین معدن آسیا
شناسایی توانمندی ها، ظرفیت ها، نیازها، مشکلات، تهدیدها و فرصت ها در شرکت
تبادل اطلاعات و دانش فنی با مدیران محترم بخش های شرکت
بررسی و تأیید موفقیت های ارزنده، در شرکت و انعکاس آن به مدیریت محترم عامل
ارزیابی راندمان ها، مصارف و هزینه ها با استانداردهای بدست آمده و بررسی قیمت تمام شده محصولات تولیدی
ارائه راهکارهای فنی و مدیریتی در جهت اصلاح سیستم ها
بررسی طرح های توسعه و پروژه های جدید
نظارت و ارزیابی فصلی بر عملکرد شرکت و تهیه گزارشات ارزیابی و ممیزی
تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و پیش بینی آینده
دریافت پیشنهادات از مشتریان و مدیران شرکت