محیط زیست

تلاش ما،کاهش هرگونه تاثیر منفی بر محیط زیست طبیعی است

شرکت زرین معدن آسیا، گامهای بلندی در  راستای موازین زیست  محیطی  برداشته است. همچنین  مجموعه  ای از اقدامات مدیریتی  را انجام داده که به سازمان  این امکان را می دهدتاتأثیر فعالیت هایش برمحیط زیست راشناسایی و ارزیابی کرده و تحت کنترل درآورد و در نهایت عملکرد زیست محیطی  خود را  بهبود بخشد. این  سیستم  می  تواند  به سازمان  در برآورده کردن  الزامات  قانونی  سازمان  حفاظت محیط زیست و همچنین صرفه جویی در مصرف  موادو انرژی کمک نماید.
همچنین می تواندکنترل بیشتری روی عملیات های سازمان اعمال  نموده  و در نتیجه منجر به کاهش ضایعات  و افزایش کارایی سازمان شود.

 

اولویتهای کاری شرکت زرین معدن آسیا

توجه به جنبه های زیست محیطی در ارائه خدمات ، تولید و کاهش سطح ریسک های زیست محیطی در فعالیت های شرکت
بهبود فعالیت های شرکت در قبال محیط زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی محصولات (خدمات و کالا)
تقویت و حصول اطمینان از کارایی سازمان  در قبال مشتری و جامعه با وضوح مسئولیتها
صرفه جویی در هزینه وزمان با توجه به نگرش سیستماتیک و آینده نگر
افزایش رضایت در محیط و ایجاد انگیزه در کارکنان
تقویت تصویر شرکت در عرصه رقابت های ملی و بین المللی